Regulamin

Regulamin festiwalu Corona Sunsets Festival 2019

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym Corona Sunsets Festival, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze należy przez to rozumieć: Greencorp1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu(54-611) przy ul. Stanisławowskiej 47 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000631664,

b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504,

c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika lub Uczestnika do jednorazowego wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet wstępu pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Organizatora na Obiekcie. Bilet wydawany jest w formie elektronicznej lub papierowej, zawierającej indywidualny kod kreskowy, oraz oznaczenie daty ważności biletu (dzień/dni Imprezy).

d) Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Corona Sunsets Festival (dalej Festiwal) w terminie od dnia 09.08.2019 roku do dnia 10.08.2019 roku we Wrocławiu, miasto w południowo – zachodniej Polsce, województwo dolnośląskie powiat: wrocławski;

e) Miejsce organizacji festiwalu należy przez to rozumieć: plażę miejską Hot Spot, przy ul. Wejherowskiej 34,

f) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Biletu.

g) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Corona Sunsets Festival opublikowany pod adresem: www.coronasunset.pl/regulamin

h) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.

i) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal.

4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Festiwalu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Festiwalu.

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej Bilet (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).

2. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem.

3. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem biletu na teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Festiwalu po jego opuszczeniu.

4. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na adres który, klient może zostać przekierowany m.in. ze strony internetowej www.coronasunsets.pl. Bilety będą również do nabycia w kasie Festiwalu w dniach od 09 sierpnia 2019 roku godz. 12:00 do 10 sierpnia 2019 roku godz. 24:00. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.

5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.

7. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.

8. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

9. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Festiwalu albo nakazać niezwłoczne opuszczenie Festiwalu:

a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:

• sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu,

• wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,

• okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;

• umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu,

• niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;

• nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;

c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,

g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,

h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.

j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,

k) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki Corona Sunsets Festival.

§3 DODATKOWE PRAWA, OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA

1. Każda osoba, która nabyła Bilet wstępu na Festiwal zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego Postanowień bez zastrzeżeń.

2. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.

3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Uczestnik Festiwalu dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.

5. Każdy Uczestnik Festiwalu poprzez uczestnictwo w Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Terenie Festiwalu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 ORGANIZACJA FESTIWALU

1. Festiwal rozpoczyna się 09 sierpnia 2019 roku o godzinie 14.00, drugi dzień festiwalu, tj. 10 sierpnia 2019 roku rozpoczyna się o godzinie 14:00.

2. Zakończenie Festiwalu (każdego dnia) przewidziane jest najpóźniej na godzinę: 03.00 nad ranem

3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: www.coronasunsets.pl

5. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.

6. Organizator informuje, iż mapa terenu Festiwalu wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§5 ODWOŁANIE FESTIWALU

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.

3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.coronasunsets.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Festiwalu z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§6 BEZPIECZEŃSTWO FESTIWALU

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca Festiwalu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.

2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać ważny dokument uprawniający do uczestnictwa w Festiwalu – Bilet. Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na Teren Festiwalu lub zostanie wydalony z Terenu Festiwalu.

5. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.

6. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu zgodnie z Planem ogłoszonym przed wejściem na Festiwal, w szczególności:

a) Zaplecze techniczno-socjalne,

b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,

c) Strefa VIP,

d) Wejścia i wyjścia głównego,

e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

f) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.

8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§7 SŁUŻBY PORZĄDKOWE

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,

b) wzory biletów,

c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez:

a) sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada ważny Bilet,

b) porównanie okazanego Biletu ze wzorem.

5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z miejsca przeprowadzania Festiwalu.

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na niej lub Uczestnikom usuniętym z Terenu Festiwalu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§8 ZAKAZY

1. Na Teren Festiwalu zakazane jest:

a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”.

b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.

c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,

d) wnoszenie własnych napojów,

e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.

f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,

g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,

2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.

3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu.

6. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:

a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej,

b) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu,

c) w kasach biletowych na Terenie Festiwalu,

4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez kontakt mailowy na adres: kontakt@coronasunsets.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.